PAMBANSANG SEMINAR REORYENTASYON SA PANITIKAN

Leyte Normal University
Lungsod Tacloban, Leyte

21-23 Hunyo 2019
15 CPD Units

     Taon-taon po ay nagsasagawa ng Pambansang Seminar ang Leyte Normal University sa pangunguna ng Leyte Normal University-Sentro ng Wika at Kultura (LNU-SWK) at Filipino Yunit. Bahagi ito ng sinumpaang tungkulin ng LNU-SWK sa Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) na tumulong sa pagpapaunlad at pagpapalaganap ng Filipino sa rehiyon at sa buong Filipinas simula noong taong 2015 mula elementarya, sekundarya, at tersarya.

     Katuwang ng LNU-SWK at Filipino Yunit, isasagawa po ng KWF ang Pambansang Seminar na may temang Reoryentasyon sa Panitikan ngayong darating na 21-23 Hunyo 2019 sa aming unibersidad, Leyte Normal University Gymnasium, Lungsod Tacloban, Leyte.

     Nilalayon po ng Pambansang Seminar ang sumusunod: 1.) Matalakay ang a. Panitikan para sa Edukasyon, b. Katangian ng Panitikang Filipino, c. Maka-Filipinong Pananaw: Mga Lapit ng Pagtuturo ng Panitikan gaya ng tula, epiko, prosa, at dula, d. Estado ng Panitikan sa Cordillera, Panitikan ng Cebuano, at Panitikan ng Mindanao; 2.) Magbahagi ng iba pang kaalaman sa pagtuturo ng Panitikang Filipino sa antas elementarya, sekundarya at tersarya.

     Dagdag pa rito, ang seminar na ito ay may katumbas na 15 CPD Units na makikita sa https://www.prc.gov.ph/sites/default/files/CPDprogram_TEACHERS-21519.pdf tingnan sa taong 2019 at matatagpuan sa bilang na 2690.

     Kaugnay rito, inaanyayahan po namin ang lahat ng pinuno/tagapangulo/supebisor sa Filipino, kaguruan sa elementarya, kaguruan sa sekundarya (nagtuturo ng Filipino, Edukasyon sa Pagpapakatao, at Araling Panlipunan), kaguruan sa antas tersyarya (nagtuturo ng asignaturang Filipino), at mga nasa Ikaapat na Taon na kumukuha ng Bachelor of Elementary Education (BEED), Bachelor of Secondary Education meyjor ng Filipino (BSED-Filipino), Bachelor in Filipino Language (BAFL) at lahat na may kaugnayan sa pagpapakadalubhasa sa Wika at Panitikang Filipino na maging Kalahok sa naturang pambansang seminar. Ang bayad sa pagdalo ay ang sumusunod:

PARAAN NG PAGBAYAD          ANTAS NG DELEGADO
                                                Guro/Kinauukulan               Mag-aaral
Sa Araw ng Seminar                  Php 2, 800.00                 Php 1, 500.00
Bago o sa 01 Hunyo 2019          Php 2, 500.00

     Kasama po sa Seminar fee ang Kit at pagkain (2 tanghalian at 5 meryenda) ngunit hindi pa kasama rito ang bayad sa akomodasyon.

     Kung magbabayad bago ang 01 Hunyo 2019, maaari pong magbayad diretso sa Cashier ng Leyte Normal University at sasabihin lamang para sa Pambansang Seminar sa Reoryentasyon sa Panitikan o kung sa araw naman ng seminar, 21 Hunyo 2019 magbabayad, hanapin po sa lugar ng pagdarausan ang sekretaryat na naatasan sa pagkolekta ng Registration Fee na may hawak ng opisyal na resibo.

     Inaasahan po namin ang inyong pagdalo sa naturang pambansang seminar.

     Para sa iba pang mga tanong, makipag-ugnayan lamang kay Dr. Alvin Rom De Mesa, Direktor ng LNU-SWK sa kanyang cellphone # 0928-3364862/09561005712 at email na ar_demesa@ymail.com.

Advisory No. 029, s. 2019
Marso 8, 2019

In compliance with DepEd Order (DO) No. 8, s. 2013
this advisory is issued not for endorsement per DO 28, s. 2001,
but only for the information of DepEd officials, personnel/staff, as well as the concerned
public. (Visit www.deped.gov.ph)

PAMBANSANG REORYENTASYON SA PANITIKAN NG KOMISYON SA WIKANG FILIPINO


     Ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ay magdaraos ng Pambansang Reoryentasyon sa Panitikan na gaganapin mula sa mga sumusunod na petsa at lugar:

Abril 12–14, 2019
Ifugao State University
Nayon, Lamut, Ifugao

Hunyo 21–23, 2019
Leyte Normal University
Lungsod Tacloban, Leyte

Setyembre 27–29, 2019
Marinduque State College
Boac, Marinduque

     Ang layuning ng pambansang reoryentasyon ay matalakay ang iba’t ibang isyu hinggil sa pagtuturo ng panitikang Filipino na nakatuon sa maka-Filipinong pananaw nito, maipabatid ang iba’t ibang laput sa pagtuturo ng panitikan, at mailahad ang panukalang listahan ng rekomendadong akdang pampanitikan.

     Ang mga superbisor at mga guro sa Filipino sa elementarya at sekundarya mula sa pampubliko at pampribadong paaralan ay inaasahang dadalo sa seminar na ito.

     Ang partisipasyon ng mga guro at mag-aaral sa pampubliko at pampribadong paaralan ay dapat naaayon sa no-disruption-of-classes policy na nakasaad sa DepEd Order No. 9, s. 2005 na may pamagat na Instituting Measures to Increase Engaged Time-on-Task and Ensuring Compliance Therewith.

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan alin man sa mga sumusunod:

Gng. Lourdes Z. Hinampas
Komisyon sa Wikang Filipino 2/P, Gusaling Watson
1610 Jose P, Laurel Street, San Miguel, Manila 1005
Telepono: (02) 252-1953
Mobile: 0942-989-2458
Email: jinghinampas@gmail.com / komisyonsawikangfilipino@gmail.com
Website: www.kwf.gov.ph

Gng. Pinky Jane Santelices-Tenmatay
Komisyon sa Wikang Filipino
Email: pinkyjanes10matay@gmail.com

Dr. Alvin Rom De Mesa sa
Leyte Normal University, Lungsod Tacloban, Leyte
Mobile: 0928-336-4862
Email: ar_demesa@ymail.com
Website: www. lnu.gov.ph